Consiliul Director

Adunarea Generală va alege dintre membrii săi un Consiliu Director, care va avea ca atribuție conducerea și administrarea Asociației și punerea în aplicare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală.

Componența Consiliului Director și date ale membrilor acestuia

 Funcția în Consiliul Director Prenume și Nume

Societatea

 

Președinte Carlos Sanz Mulas CIALT Asesores SRL
Vicepreședinte Rafael Trebolle Larraz GED Capital Development S.A. S.G.E.C.
Trezorier José Leandro Arias Aruba Consulting S.R.L.
Secretar General José Alejandro Serrano AZVI Sevilla Sucursala Bucuresti S.A.
Membru Francisco Calleja Sigma Inversiones SRL
Membru Daniela Dinu PriceWaterhouse Coopers Tax Advisors and Accountants S.R.L.
Membru Sara Ibáñez Área 10 Eastern World SRL
Membru José Arnau Nervia Consulting SRL

Alegerea Consiliului Director

 1. Membrii Consiliului Director vor putea fi aleși doar în Adunarea Generală care a fost convocată având acest punct pe Ordinea de Zi.
 2. Membrii Consiliului Director vor fi aleși prin vot liber, direct și secret de către Adunarea Generală, și nu vor fi remunerați pentru îndeplinirea funcțiilor lor, care vor fi onorifice.
 3. Mandatul lor electoral, care poate fi revocat în forma prevazută în prezentul statut, va avea o durată de patru ani, putând fi realeși pentru o nouă perioadă egală. 
 4. Sunt alegători și eligibili toți membrii ASEMER cu drepturi depline care sunt la zi cu plata cotizațiilor corespunzătoare către Asociație.
 5. În termen de patruzeci de zile calendaristice anterioare datei la care se va întruni Adunarea Generală în cadrul căreia va avea loc alegerea, asociații cu drepturi depline vor prezenta Consiliului Director listele cu candidații propuși pentru a fi aleși.
 6. Listele vor trebui să specifice în mod clar componența Consiliului Director cu cele nouă funcții personalizate, în conformitate cu prevederile prezentului statut, respectiv menționând Președintele, Prim Vicepreședintele, Vicepreședintele Secund,  Secretarul, Trezorierul și cei patru Membri, și vor trebui semnate de toate persoanele care și-au depus candidatura.
 7. Toți candidații de pe listă trebuie să facă dovada faptului că nu au fost condamnați pentru vreo infracțiune, printr-un certificat de cazier judiciar, eliberat de organele competente. 
 8. Membrii care pot fi aleși de ASEMER au dreptul la o singură propunere de candidatură. Dacă vreun membru va prezenta mai multe propuneri de candidatură, Consiliul Director va respinge ambele propuneri.
 9. Consiliul Director va constata și va face verificările necesare astfel încât candidații să fie membri eligibili. Dacă unul sau mai mulți membri dintr-o candidatură nu îndeplinesc toate cerințele pentru a fi aleși, propunerea de candidatură în care se încadrează va fi respinsă.
 10. Consiliul Director va transmite tuturor membrilor alegători din ASEMER, cu cel puțin șapte zile calendaristice înainte de data la care va avea loc Adunarea, locul în care se va alege noul Consiliul Director, și listele cu candidaturile valide depuse.  
 11. Alegerea Consiliului Director va fi întotdeauna ultimul punct de pe ordinea de zi a sesiunii Adunării.
 12. După ce au fost tratate toate punctele de pe ordinea de zi a Adunării în care se va alege noul Consiliu Director, se va constitui Masa Electorală cu toți membrii Consiliului Director care se retrag și care nu s-au prezentat la nicio candidatură.
 13. Dacă nu se află în această situație cel puțin trei membri, se va completa acest număr pentru a considera Masa Electorală constituită în mod legal, cu membri din ASEMER selecționați prin tragere la sorți între cei cu drept de vot prezenți la Adunare.
 14. Președintele Masei Electorale va fi ales prin tragere la sorți dintre componenții acesteia.
 15. Odată constituită Masa Electorală, se va deschide votarea.
 16. Fiecare alegător va depune într-o urnă buletinul de vot în care va fi consemnată candidatura pe care o votează. Candidatura va fi denumită prin numele Președintelui propus.
 17. Se consideră nul buletinul de vot care nu identifică în mod indubitabil candidatura votată.
 18. Nimeni nu va putea sprijini mai mult de o candidatură. Dacă vreun buletin de vot va prezenta numele a două sau mai multe candidaturi, acesta va fi anulat. Buletinele de vot în alb vor fi contabilizate ca neaparținând niciunei candidaturi.
 19. Candidatura care a obținut cel mai mare număr de voturi va fi proclamată ca noul Consiliu Director.
 20. Procesul verbal al Adunării în care s-a realizat alegerea noului Consiliu Director va fi semnat de Secretarul și de Președintele Consiliului Director care se retrage și de noul Consiliu Director.

Locuri vacante în Consiliul Director

 1. În cazul în care în cadrul unui mandat electoral rămâne un loc vacant în Consiliul Director, acestuia îi va reveni rolul în cadrul unei Ședințe de a numi un înlocuitor prin majoritate de voturi cu condiția ca acesta să îndeplinească toate criteriile de eligibilitate, iar numirea temporară va trebui supusă ratificării în cadrul primei Adunări Generale care va avea loc.
 2. Cei aleși pentru a ocupa locurile vacante sau noile posturi vor avea această funcție doar pe durata rămasă din perioada mandatului.

Convocarea Consiliului Director

 1. Consiliul Director care va funcționa ca organ de conducere, se va întruni în ședința ordinară cel puțin o dată la trei luni, și în ședința extraordinară de fiecare dată când Președintele consideră necesar sau la solicitarea unei treimi din componenții acesteia.
 2. Președintele Consiliului Director va convoca membrii cu cel puțin zece zile lucrătoare înainte de data fixată pentru întâlnire; acesta va transmite ordinea de zi, și data, ora și locul în care va avea loc întâlnirea.
 3. Consiliul Director se consideră valid constituit când sunt prezenți cel puțin jumătate plus unu din membrii săi. 
 4. Hotărârile Consiliului Director vor fi adoptate prin votul favorabil a cel puțin jumătate plus unu din membrii prezenți sau reprezentați, fiind decisiv votul Președintelui, în caz de egalitate. Deliberările și hotărârile luate în cadrul Adunărilor se vor consemna în Procesul Verbal, care va trebui semnat de Președinte și de Secretar, și înregistrat în Registrul de Procese Verbale corespunzător.

Atribuțiile Consiliului Director

Consiliul Director are următoarele atribuții și competențe:

 1. Asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale;
 2. Prezintă Adunării Generale raportul de activitate din exercițiul anterior, punerea în aplicare a bugetului de venituri și cheltuieli, balanța contabilă, bugetul de venituri și cheltuieli din exercițiul următor și programul Asociației;
 3. Semnează orice act juridic în numele și în favoarea Asociației;
 4. Aprobă organigrama și politica de personal a Asociației;
 5. Stabilește strategia generală și programul Asociației;
 6. Pune în aplicare bugetul de venituri și cheltuieli;
 7. Decide și efectuează formalitățile necesare cu privire la mutarea sediului social al Asociației;
 8. Toate atribuțiile care nu sunt încredințate în mod expres altor organe de conducere sau cele delegate expres de Adunare, și fără a aduce atingere competenței superioare a Adunării în toate ordinele.

Încetarea și revocarea din funcție a Consiliului Director

Calitatea de membru al Consiliului Director va înceta din următoarele motive:

 1. Prin expirarea mandatului acordat acestora.
 2. Prin alegerea sau desemnarea pentru alte funcții a căror exercitare este incompatibilă cu cea deținută în Consiliul Director, conform criteriului celui din urmă.
 3. Prin pierderea oricăreia dintre condițiile de eligibilitate stabilite în mod regulamentar.
 4. În baza sancțiunilor impuse ca urmare a abaterilor disciplinare comise.
 5. Prin demisie expresă sau incapacitate materială sau fizică.
 6. Prin hotărârea Adunării Generale adoptate cu majoritate absolută a celor prezenți la ședința Adunării.
 7. La cererea proprie.
 8. Nu va putea fi membru al Consiliului Director, și dacă va fi, va pierde această calitate, orice membru al acestuia care ocupă o funcție de conducere în cadrul unei instituții publice, dacă ASEMER va avea ca obiect sprijinirea respectivei instituții.
 9. Revocarea oricărui membru al Consiliului Director va trebui comunicată Adunării Generale a Asociaților la următoarea întrunire a acesteia.

© 2018 ASEMER

Al continuar utilizando el sitio, usted acepta el uso de cookies. detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Închide